Όροι και προϋποθέσεις
Ενοικίαση αυτοκινήτου στην Θεσσαλονίκη / Όροι και προϋποθέσεις
Όροι και προϋποθέσεις

1.Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη και ανώτατο τα 72 έτη  για τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών.

Ο οδηγός θα πρέπει να έχει το λιγότερο 1 χρόνο την άδεια οδήγησης.

2. Για παράδοση και παραλαβή εκτός ωραρίου ( 08.00 - 21.00 ) υπάρχει επιπλέον χρέωση. Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 2310 527 888.

3. Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια οδήγησης, που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο. .

4. Η πληρωμή λαμβάνει χώρα με τη παράδοση του αυτοκινήτου.

5. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Θανάτου και σωματικές βλάβες όλων των επιβαίνοντων στο αυτοκίνητο εκτός του οδηγού, και έναντι τρίτων ως το ποσό 1.000.000 €
 • Υλικές ζημίες έναντι τρίτων ως το ποσό 1.000.000 €
 • Νομική προστασία ως το ποσό 10.000 €
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα ως το ποσό 6.000 €
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού και θάνατο και Μ.Ο.Α ως το ποσό 15.000 €
 • Ζημίες εντος πλοίων

 6. Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημία του αυτοκινήτου στα 500 € καταβάλλοντας το ποσό των 5 € ανά ημέρα ενοικίασης.

7. Ο ενοικιαστής  απαλλάσεται απο την ευθύνη κλοπής του αυτοκινήτου καταβάλλοντας το ποσό των 2 € ανά ημέρα ενοικίασης.

8. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση ζημίες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στους τροχούς. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν, εαν ο οδηγός του αυτοκινήτου υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας.

9. Ο ενοικιαστής οφείλει κατά τη παραλαβή του αυτοκινήτου να το εξετάσει και να αποδεχτεί, ότι αυτό βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για την χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει στην εκμισθώτρια το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που τα παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται από το συμβόλαιο. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο ενοικιαστής, θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην εκμισθώτρια, την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως. Η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του ενοικιαστή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλομένης αποζημιώσεως.

10. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κ.λ.π. και γενικά την ασφάλεια της κίνησης του . Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον ενοικιαστή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας.

11. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να εξέλθει από την Ελλάδα καθώς και να φορτωθεί σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εκμισθώτριας.

12. Τα πρόστιμα και άλλες διοικητικές παραβάσεις βαραίνουν αποκλειστικά και εξ'ολοκλήρου τον ενοικιαστή

13. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου.

14. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.

15. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για να συμμετέχει ή ακολουθεί οποιουσδήποτε αγώνες ταχύτητας.

16. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για υπεκμίσθωση σε τρίτους.

17. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για σκοπούς που αντίκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

18. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται εαν ο ενοικιαστής ή ο πρόσθετος οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας.

19. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών και ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

20. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του ενοικιαστή και κάθε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχθεί ο ενοικιαστής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της εκμισθώτριας.

21. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, λιπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά, κ.λ.π.

22. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για την διενέργεια παρανόμων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παρανόμων πράξεων.

23. Εαν ο ενοικιαστής επιθυμεί την παράταση της ενοικίασης του αυτοκινήτου, εαν αυτή αφορά ενοικίαση παραπάνω της μίας ημέρας, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την εκμισθώτρια είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της ενοικίασης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της ενοικίασης, ο ενοικιαστής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της ενοικίασης, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.

24. Κατά την διάρκεια της ενοικίασης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον ενοικιαστή.

25. Ομοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το ενοικιαστήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο.

26. Το ενοικιαστήριο συμβόλαιο υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή.

27. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του ενοικιαστήριου συμβολαίου είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί και εγγράφως.

28. Το ενοικιαστήριο συμβόλαιο διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή από το παρόν συμφωνητικό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

29. Η εγγύηση που πρέπει να καταβληθεί για κάθε μίσθωμα, είτε μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, είτε με μετρητά ορίζεται ως :

                α)  Κατηγορίες Πολης, Μικρα και Οικονομικα  : 200€

               β)  Κατηγορίες Μεσαια και Οικογενοιακα : 300€

               γ)  Όλα τα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο, ανεξαρτήτου κατηγορίας : 300€

30. Ακυρώσεις μπορούν να γίνουν χωρίς χρεώσεις ως και 48 ώρες πριν την ενοικίαση.
Θα πρέπει να γίνουν γραπτώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο  [email protected], η, με Φαξ στο +30 2310 552952, η, τηλεφωνικά στο +30 2310 527888 και λαμβάνουν ισχύ από την στιγμή που θα τις παραλάβουμε. (Παρακαλούμε μην ξεχάσετε να αναφέρετε τον αριθμό της κράτησης, η, του voucher). 

EOT license
Thessaloniki Rent a Car
 • Μοναστηρίου 28
 • 54627 Θεσσαλονίκη
 • Τ. +30 2310 527888
 • F. +30 2310 552952
 • [email protected]


 
active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης